Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Şahıs Firmaları
Komandit Şirketler
Kooperatifler
İktisadi İşletmeler
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 45 dakika


NOT:TASFİYE SÜRECİ 09.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE 1 YILDAN 6 AYA İNDİRİLMİŞTİR.(6 AYLIK SÜRE ,TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE 1'ER HAFTA ARAYLA 3 KEZ İLAN EDİLEN ALACAKLILARA ÇAĞRI İLAN DUYURUSUNUN 3.İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYACAKTIR.)

BİLGİ NOTU:

T.C. Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazılarında;”Şirket ortaklarının sahip olduğu paylar üzerinde haciz şerhinin bulunmasının yahut pay üzerinde rehin bulunmasının, ŞİRKETİN TASFİYESİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYDININ SİLİNMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ,tasfiye sonunda kalan varlığın pay sahibi yerine ilgili İcra Müdürlüğü’ne ve rehin alacaklısına ödenmesinin TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞUNDA olduğu,tasfiye sonucunda son ve kesin bilançonun Müdürlüğümüze ibraz edilmesinin yeterli olduğu,bununla birlikte sicil kaydının silinmesini müteakip,pay üzerinde haciz şerhi konulmasını talep eden icra müdürlüğüne kaydın silindiği hususunda bilgi verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.”şeklinde belirtilmiştir.

NOT:Şirketin tasfiyesi kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 Not:Şirketinize ait şubeler var ise tasfiye sonuna kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinde kapanış işlemleri yapılmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı )
 2. Genel kurul kararı (noter onaylı - 1 nüsha)
 3. Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Müdürlüğümüzce düzenlenecektir.Şirketin yetkili müdürü tasfiye memuru atanacak ise imza beyannamesi düzenlenmesine gerek yoktur)(Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerininTürkiye’de bulunması şarttır.)
 4. Alacaklılara çağrı ilan metni (şirket antetli/başlıklı kağıda hazırlanarak getirilecektir.Yazışma örneklerinde örnek vardır.)
 5. Hazır Bulunanlar Listesi, (tek ortaklı ise gerek yoktur)
 6. Gündem(ilanlı genel kurul ise) 
 1. Tasfiye işleminin tescilinden sonra Tasfiye memurlarının getireceği alacaklılar listesi (tebliğe göre)
  • Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.Resmi Gazetenin 20.03.2015 tarih 29301 sayılı SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANINBELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’ile ilgili
 2. Alacaklı listesi ve alacaklıya ödeme yapılması

  MADDE 8 – (1) Tasfiye memurları, bu Tebliğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar ve pay bedelleri ile ilgili olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe verir. Müdürlük, listeyi şirketin sicil dosyası içerisinde muhafaza eder.

  (2) Liste verildiği gün Müdürlüğün kurulu olduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasının internet sitesinde yayımlanır.

  (3) Hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Müdürlüğe başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alırlar. Müdürlük, talepte bulunanın verilen listede adı geçen alacaklılar arasında bulunup bulunmadığını, talep sahibinin ibraz ettiği kimlik bilgileri ve sicil dosyasında yer alan diğer belgeler üzerinden yaptığı incelemeyle tespit eder. Ancak sicile tevdi edilen ve şirketin sicil dosyasında yer alan belgelerden, talepte bulunanın hak sahibi olduğu kesin olarak tespit edilemiyorsa, talepte bulunan tarafından ispat edilmedikçe Müdürlükçe belge verilmez. Müdürlük hak sahipliğini tevsik edici her türlü bilgi ve belgeyi gerektiğinde talepte bulunandan isteyebilir. Talep sahibinin adının verilen listede yer aldığının şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlükçe tespiti halinde ödeme yapılmasına ilişkin belge talepte bulunana verilir.

  (4) Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Müdürlükten aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur. Vade bitiminden önce alacaklı tarafından para çekilmek istendiğinde, o aya ilişkin vade bozularak, alacak tutarı daha önceki aylarda işlemiş aylık faizlerle birlikte hak sahibine ödenir.

GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)
 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı )
 2. Noter Onaylı Ortaklar Genel  kurulu kararı fotokopisi (1 nüsha)
 3. Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
 4. Hazır Bulunanlar Listesi (TEK ORTAKLI İSE GEREK YOKTUR)
 5. Gündem (İLANLI GENEL KURU İSE)

Limited Şirket tasfiye işlemlerinde  Anonim Şirket hükümleri geçerlidir.

B) Tasfiye
I - Tasfiye memurları
1. Atama
MADDE 536- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde,
tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden
olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan
ücrete hak kazanırlar.
(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim
kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
(3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.
(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin
Türkiye’de bulunması şarttır.
2. Görevden alma
MADDE 537- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi
yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine
yenileri atanabilir.
(2) Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de tasfiyeye memur
kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme
kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar.
(3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve hiçbirinin Türkiye’de
yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Ticaret Sicili Gazetesi İlan bedeli değişkendirilgili banka şubesine (Müdürlüğümüzce hesap numarası verilecektir)165,00 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi 3 lü İlan bedeliilgili banka şubesine (Müdürlüğümüzce hesap numarası verilecektir)180,00 ₺
ODA AİDATLARI ÖDENECEKOdamız Veznesi0,00 ₺
Harç Bedeli değişiklik harcıoda veznesi696,00 ₺
harç bedeli temsil harcı (tek tasfiye memuru)oda veznesi696,00 ₺
Ticaret Sicili Tasdiknamesioda veznesi72,60 ₺
Dosya Örnekleri
tasfiye giriş dilekçe.docx tasfiye giriş dilekçe.docx (12,11 KB)
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
TASFİYE ALACAKLI LİSTESİ.doc TASFİYE ALACAKLI LİSTESİ.doc (36,5 KB)
tasfiye alacaklılara ilan.docx tasfiye alacaklılara ilan.docx (26,97 KB)
limited şirket tasfiye genel kurul toplantısı gündemi.doc limited şirket tasfiye genel kurul toplantısı gündemi.doc (24,5 KB)
hazır bulunanlar listesi.docx hazır bulunanlar listesi.docx (16,32 KB)
LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ KARARI.docx LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ KARARI.docx (15,33 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI
İşlem Süresi: 45 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin Samsun Şubesinin Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Merkezi Samsunda Bulunan Limited Şirketin Samsun Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsun Subesinin Kapanisi
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
LİMİTED ŞİRKET SAMSUN DIŞINDA ŞUBE AÇILIŞI
İşlem Süresi: 0 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu