Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Limited Şirket Müdür Ataması « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 45 dakika


MADDE 617- (1) Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her
yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe
genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
(2) Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi
uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.
(3) Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık
önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine
ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir
kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.
(4) Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklardan birinin
gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınır

D) Çağrı
I - Yetki
1. Yetkili ve görevli organlar
MADDE 410- (1) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler.
(2) Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu
toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir.

BİLGİ NOTU

 • Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin ve tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisinin şirket unvanı altında atacakları imzalar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün veri tabanından, MERSİS tarafından otomatik olarak alınır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün veri tabanında yer almayan kişilerin imzaları herhangi bir ticaret sicili müdürlüğüne veya notere beyan edilerek imzalar onaylatılır.
 • Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılmış aslı (apostil şerhli) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.

YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

Yeni kimlik bilgileri ile yetkili olarak eklenen aşağıdaki kişinin/kişilerin imza örneklerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(NVİ) veri tabanında yer aldığı görülmekte olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca söz konusu kişinin/kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Onay durumu 'Beklemede' olan kişilerin kendilerine ait E-Devlet, Mobil İmza veya E-İmza bilgileri ile giriş yaparak Anasayfadaki 'Yetki Kabul İşlemleri'nden onay vermeleri gerekmektedir.

değişiklik başlatıp diğer bilgileri girdikten sonra yetkili kişiyi giriniz.

İmza beyanı başlığı altındaki Kutucuğu tıklayınız.

Yetkililer bekleme olarak gözükecektir.

YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

Temsile yetkili atanan kişinin e devlet girişini yapınız.(MERSİS'e e devlet şifrenizle giriş yaparak da Yetki kabul işlemlerinden onay verebilirsiniz.)

Arama kısmına MERSİS yazınız

Uygulamaya git butonunu tıklayarak eksik bilgileriniz var ise tamamlayınız.

Yetki kabul işlemlerine(Mavi renklidir) tıklayıp, yetkili ara kısmında ilgili şirketi/firmayı seçerek onay veriniz.

MERSİS değişiklik başvuru  işlemine tekrar gelerek  onay durumu ” beklemede” olan kısmın “kabul edildi “ olduğuna emin olunuz.


 

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar genel kurulu kararı (Noter onaylı-1 nüsha) 
 3. Seçilen şirket müdürü için imza tescil talepnamesi (eski kimlik ise)Müdürlüğümüzde VEYA Noterce düzenlenecektir.
 4. Dışardan atanan müdürün müdürlüğü kabul ettiğine dair yazılı beyanı ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 nüsha)
 5. - Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

 NOT:Şirkette 2 müdür varsa biri müdürler kurulu başkanı olarak atanacaktır.

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Noter Onaylı Ortaklar kurulu kararı fotokopisi (1 nüsha) 
 3. Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha) (müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk T.C.No ve adresi belirtilmeli)
 4. Dışardan atanan müdürün müdürlüğü kabul ettiğine dair yazılı beyanı ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 nüsha)
 5. - Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
 6. Kişisel Veri Paylaşımı Dilekçesi

BİLGİ NOTU

2. Müdürlerin birden fazla olmaları
MADDE 624- (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı
olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
(2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması
ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar
almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve
ilanları yapmaya da yetkilidir.
(3) Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu
üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Harç bedeli temsil(1 yetkili)Odamız veznesi5.022,60 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız veznesi523,30 ₺
Oda yapılan hizmet bedeli (2024)ODA VEZNESİ1.025,00 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi İlan bedeli değişkendirOdamız veznesi650,00 ₺
Dosya Örnekleri
Müdürler Kurulu Başkanı atama kararı.docx Müdürler Kurulu Başkanı atama kararı.docx (14,52 KB)
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
limited şirket temsil mdde tadilatı.docx limited şirket temsil mdde tadilatı.docx (14,16 KB)
Limited Şirket müdür ataması karar örnekleri.doc Limited Şirket müdür ataması karar örnekleri.doc (30 KB)
temsil madde değişikliği karar örneği.docx temsil madde değişikliği karar örneği.docx (14,43 KB)
DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc (25,5 KB)
limited şirket müdür atanması hk Olağan Genel Kurul Toplantısı.docx limited şirket müdür atanması hk Olağan Genel Kurul Toplantısı.docx (19 KB)
hazır bulunanlar listesi Limited Şirket en son değişiklik hali.docx hazır bulunanlar listesi Limited Şirket en son değişiklik hali.docx (15,21 KB)
GÖREV KABUL YAZISI ORTAK DIŞINDAN MÜDÜR VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇİN.doc GÖREV KABUL YAZISI ORTAK DIŞINDAN MÜDÜR VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇİN.doc (25,5 KB)
SINIRLI TEMSİLCİ İÇ YÖNERGESİ.doc SINIRLI TEMSİLCİ İÇ YÖNERGESİ.doc (45 KB)
limited şirket iç yönerge çerçevesinde temsil yetkili atanması kararı.docx limited şirket iç yönerge çerçevesinde temsil yetkili atanması kararı.docx (12,28 KB)
Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx (19,06 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
Limited Şirket Sermaye arttırımı
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Sirket Sube Kapanışı
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik edilmeleri hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu