Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
BİRLEŞME İŞLEMLERİ « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 0 dakika


BİRLEŞME

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. Birleşmeyle devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır.

Birleşme iki türlü olur;

1.  Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, “devralma şeklinde birleşme

2.  Ticaretşirketlerinin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri “yeni kuruluş şeklinde birleşme

Ticaret şirketleri ile ticareti işletmelerde aşağıda yer alan hallerde yapılan birleşmeler geçerli birleşmeler olarak kabul edilmektedir.

 • Sermaye şirketlerinin; başka bir sermayeşirketiyle, kooperatifle, devralan şirket olmak şartıyla kollektif ve komanditşirketlerle,
 • Şahıs şirketlerinin; başka bir şahısşirketiyle, devrolan şirket olmak şartıyla sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerle,
 • Kooperatiflerin; başka bir kooperatifle, sermaye şirketiyle, devralan şirket olmak şartıyla şahıs şirketiyle,
 • Devrolunan olmak şartıyla bir ticari işletmenin, bir ticaretşirketiyle.

Tescil için gerekli belgeler;

1. Genel kuruldan 30 gün önce devrolunan/devralan şirketin yukarıdaki örneğe uygun olarak verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi,

(Birleşmeye katılan her şirket, incelemeye sunulan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdi edildiği tarihten en az üç iş günü öncesinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetede ilan edilmesi zorunludur. Aynıilanda bütün ilgililerin birleşme belgelerini inceleyebilme haklarının olduğu açıkça işaret edilir. Bu hususlar, internet sitesi kurma zorunluluğuna tabi sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır.

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyleşubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını; ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgeler internet sitesi açmaya zorunlu olan sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır. )

2. Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri (2 nüsha),

3.  Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),

4. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için bu izin veya uygun görüş yazısı,

5. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler,

6. Devralan şirket bakımından; Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde yeni şirketin kuruluş belgeleri,

7. Devralan/Devrolunan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, şirket özvarlığının tespitinin veşayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu; alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği raporun ibraz edilmemesi halinde ise, söz konusu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim organı beyanının verilmesi gerekmektedir.

Raporda;

 • Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerinin karşılıksız kalmadığı, birleşme işleminin şirketlerin alacaklılarının haklarını koruduğu,
 • Devrolunan şirketin tasfiye halinde olması halinde, mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmadığı, birleşme işleminin şirket alacaklılarının haklarını koruduğu ve devir alan şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı,
 • Devrolunan şirketin sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolmuş veya borca batıklık durumunda olması halinde, devir alan şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu hususlarının yer alması gerekmektedir.

8. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;

Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan.

9. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanmasızorunludur. (örnek)

10.Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrıya da birlikte hazırlanan birleşme raporunun, şirketlerin kayıtlıbulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir.

 • Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında henüz ödeme tarihleri gelmemiş öncek sermayenin ödenmiş olma şartı aranmamaktadır.
 • Birleşme işlemlerinde ayni sermaye konulmasına dair hükümler uygulanmaz.
 • Birleşme sözleşmesine genel kurul onayından önce geçerli olacağına dair hüküm konulamaz. Bunun tek istisnası Kanunun 155 ve 156. maddesinde belirtilen kolaylaştırılmış şekilde yapılan birleşme işlemidir.
 • Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler tarafından Kanunun 144. maddesindeki hükümler doğrultusundan ara bilançonun çıkarılmasızorunlu olup ara bilançoya göre yapılan değerlendirmeye ilişkin YMM veya  SMMM raporu sunulur.
  • 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”hükümlerinde yer alan ölçütlere uyan şirketlerin, birleşme işleminin kabulüne ilişkin tüm ortaklarının katılımıyla yapılan, genel kurullarında;

- TTK m.147/4 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Birleşme Raporu düzenlenmesinden ve

- TTK m.149/5 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçilebilir.

Ancak şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Genel  kurulda şirket sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmemişse birleşme  sözleşmesinin;

1) Pay  senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim şirketlerde  sermayenin en az dörtte birinin temsil edilmesi şartıyla toplantıda hazır  bulunan oyların çoğunluğu ile,

2) Anonim  ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış  sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan  oyların dörtte üçüyle,

3) Bir  kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin  çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların  dörtte üçüyle,

4)  Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip  bulunmaları şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla,

5)  Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede  ek ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş  veya bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların  dörtte üçünün kararıyla,

onaylanmalıdır. 

Birleşme  sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1)Birleşmeye  katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil  müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini, merkez  adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde,  yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve  merkez adresini,

2) Şirket  paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan  şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin  açıklamaları,

3)  Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa  senedi sahiplerine tanıdığı hakları,

4) Şirket  paylarının değiştirilmesinin şeklini,

5)  Birleşmeye iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin  bilanço karına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,

6)  Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

7)  Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış  sayılacağı tarihi,

8)  Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

9)  Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

10)  Birleşme sözleşmesinin tarihi.

Birleşme  raporunda yer alması gereken hususlar;

1)  Birleşmenin amacı ve sonuçları,

2)  Birleşme sözleşmesi,

3)Şirket  paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan  şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,

4)  Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine  ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,

5)  Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin  özellikler,

6)  Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,

7)Öngörülmüşse,  devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek  ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında  bilgi,

8)  Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara  düşen yükümlülükler,

9)  Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile  mümkünse bir sosyal planın içeriği,

10)  Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,

11)  Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar.

12)  Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri  sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı  olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına  ilişkin bilgileri içeren beyan;

Şayet  söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların  bulunmadığına dair beyan.

Kolaylaştırılmış şekilde birleşme;

UYARI:

— Kolaylaştırılmış şekilde birleşme sadece sermaye şirketleri için geçerlidir.

— Yeni kuruluş sureti ile birleşmelerde geçerli değildir.

1) Devralan sermaye şirketinin devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermayeşirketleri kolaylaştırılmış şekilde birleşebilirler.

Birleşme  sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1)  Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret  sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini,  merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde,  yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkez  adresini,

2)  Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

3)  Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış  sayılacağı tarihi,

4)  Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

5)  Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

 • Şirketler; birleşme raporu düzenlemek ve inceleme hakkını sağlamak ile bu birleşme sözleşmesini genel kurulların onayına sunmak zorunda değillerdir.
 • Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaması halinde birleşmenin kabul edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu usulün kanunun hangi maddesine göre uygulandığına ve bunun dayanağına ilişkin bilgiye dair, anonim şirketlerde yönetim kurulu/ limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
 • Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim organları tarafından birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak birleşme kararı alınır alınmaz, her şirketin yönetim organı, tescil için kayıtlı bulunduklarımüdürlüğe başvurur.
 • Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında; anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliği prosedürü uygulanacağından sermaye artırımına ilişkin belgeler de ibraz edilmelidir. Ancak önceki sermayesinin ödenmiş olma şartıaranmaz.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle tescil için istenen belgeler;

1.Birleşme kararı( devreden ve devrolan şirketlerin herbiri için ayrı ayrı noter tasdikli 2 nüsha)

2.Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),

3.  Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için bu izin veya uygun görüş yazısı,

4.  Devralanşirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler,

5.  Devrolunanşirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlıbulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;

Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan.

6.Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasınıisteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur.EK 2

  7. Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaması halinde birleşmenin kabul edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu usulün kanunun hangi maddesine göre uygulandığına ve bunun dayanağına ilişkin bilgiye dair, anonim şirketlerde yönetim kurulu/ limited şirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.

2) Devralan sermaye şirketinin devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse azınlıkta kalan pay sahipleri için; Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, Kanunun 141 inci maddesine göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması, hâlinde bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermayeşirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına, sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış şekilde birleşebilirler.

Birleşme  sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1)  Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret  sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini,  merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde,  yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve  merkez adresini,

2)  Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını;  devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına  ilişkin açıklamaları,

3)  Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

4)  Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış  sayılacağı tarihi,

5)  Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

6)  Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

 • Şirketler; birleşme raporu düzenlemek ve bu birleşme sözleşmesini genel kurulların onayına sunmak zorunda değillerdir. Ancak inceleme hakkının birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılacak başvurudan 30 gün önce sağlanmış olması şarttır.
 • Kanunun 156. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmamasıhalinde birleşmenin kabul edildiğine, kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulandığına ve bu usulün kanunun hangi maddesine göre uygulandığına ve bunun dayanağına ilişkin bilgiye dair, anonim şirketlerde yönetim kurulu/ limitedşirketlerde müdürler kurulu kararının noter onaylı örneğinin müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
 • Kanunun 155/2. maddesi uygulanıyorsa a ve b bentlerinin yerine getirildiği hususu kararda belirtilmeli.
 • Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim organları tarafından birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak birleşme kararı alınır alınmaz, her şirketin yönetim organı, tescil için kayıtlı bulunduklarımüdürlüğe başvurur.
 • Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında; anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliği prosedürü uygulanacağından sermaye artırımına ilişkin belgeler de ibraz edilmelidir. Ancak önceki sermayesinin ödenmiş olma şartı aranmaz.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle tescil için istenen belgeler;

1.  Genel kuruldan 30 gün önce devrolunan/devralan şirketin ekteki EK 1örneğe uygun olarak verilmişbulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi,

2.  Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),

3.  Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için bu izin veya uygun görüş yazısı,

4.  Devralanşirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler,

5.  Devrolunanşirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlıbulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;

Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan.

6.  Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasınıisteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur.(örnek)

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
HİZMET BEDELİODA VEZNESİ640,00 ₺
Dosya Örnekleri
birlesme alacaklılara cagri ilanı DEVRALAN.docx birlesme alacaklılara cagri ilanı DEVRALAN.docx (27,39 KB)
birlesme alacaklılara cagri ilanı DEVROLAN.docx birlesme alacaklılara cagri ilanı DEVROLAN.docx (27,27 KB)
kobi smmm raporu.doc kobi smmm raporu.doc (58,5 KB)
BİRLEŞME İŞLEMLERİ ORTAKLARA İNCELEME HAKKI DUYURUSU.docx BİRLEŞME İŞLEMLERİ ORTAKLARA İNCELEME HAKKI DUYURUSU.docx (18,84 KB)
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.doc BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.doc (30,5 KB)
LİMİTED ŞİRKET KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME İŞLEMLERİ KARAR-24072013113310-1.docx LİMİTED ŞİRKET KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME İŞLEMLERİ KARAR-24072013113310-1.docx (17,26 KB)
KAYITLI BULUNAN MAL VE HAKLAR BEYAN ÖRNEĞİ.doc KAYITLI BULUNAN MAL VE HAKLAR BEYAN ÖRNEĞİ.doc (35,5 KB)
DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc (24,5 KB)
birleşme şube beyanı.docx birleşme şube beyanı.docx (14,01 KB)
limited şirket normal birleşme karar örnekleri.docx limited şirket normal birleşme karar örnekleri.docx (21,64 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Sirket Sube Kapanışı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik edilmeleri hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sermaye arttırımı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu