Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 0 dakika


BAĞIMSIZ DENETÇİ VE İNTERNET SİTESİ TESCİLİ

1. Dilekçe ( İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış müşterek/münferit imzalı olmalıdır )


2.Genel Kurul Kararı  (Noter Onaylı 1 Suret) (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine Uyulmalıdır. Vekaleten imza atılacak ise  özel vekaletname düzenlenmelidir.) 

* Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri Eklenmelidir.

3-Hazır bulunanlar listesi(Tek ortaklı ise gerek yoktur)

4. Denetçi Beyanı (TTK 400. Mad.)
* Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir.

* Denetime tabi şirketlerde denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir.

Not: Bağımsız Denetime tabi şirketlerin internet sitesi tescili zorunludur.(AYRICA KARAR ALINMASINA GEREK OLMAYIP, BAĞIMSIZ DENETİM SEÇİMİ KARARINIZDA BELİRTEBİLİR VEYA BİR BEYAN/ DİLEKÇE İLE BİLDİREBİLİRSİNİZ)

6102 sayılı kanunun 397 maddesine istinaden bağımsız denetime tabi şirketler internet sitesi açmak ve bu siteyi Ticaret Siciline tescil ettirmek zorundadır. 

(6102 sayılı kanun 1524. Maddesi, Sermayeşirketlerinin açacağı internet sitesine dair yönetmelik Madde 5.)

31/05/2013 TARİH 28663 sayılı RESMİ GAZETE

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET

SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

nternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

(3) Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.

(4) Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.

İNTERNET SİTESİ TESCİLİNDE
İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Şirket yetkililerince imzalı tescil talebini içerir dilekçe. (Dilekçede şirketin bağımsız denetime tabi olduğu ve şirketin İnternet sitesinin adresinin açıkça yazılmış olması gereklidir.)

TESCİL EDİLMİŞ BAĞIMSIZ DENETÇİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

  • Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 108 gereğince, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, denetçi anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürün, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır. 

BAĞIMSIZ DENETÇİ FESİH İHBARINDA BULUNMASI

  • Tescil edilmiş bir bağımsız denetçinin değişikliği hâlinde kesinleşmiş mahkeme kararı ve TTK m. 400 beyanı ibraz edilerek tescil talep edilmelidir. Sadece denetçinin fesih ihbarında bulunduğu durumda mahkeme kararı beklenmeden aşağıda belirtilen şekilde denetçi değişikliği alınacak kararla tescil edilebilir.
  • Yönetim kurulu, mahkemece atama yapılana kadar görev yapmak üzere hemen geçici bir denetçi seçer ve bu hususu tescil ettirir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 108/3).
  • Tescil başvuru Yönetim Kurulu kararı  ekinde bağımsız denetçinin yazılı ve gerekçeli fesih ihbarı ile yeni seçilen geçici bağımsız denetçinin TTK m. 400 beyanı yer almalıdır.

not:6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, on yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 6434) 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İlgili Karar ektedir.
 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı.pdf (512,14 KB)

 
 
İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
  0,00 ₺
harç bedeli değişiklik harcıOdamız veznesi2.113,10 ₺
harç bedeli değişiklik harcı(internet sitesi tescili)Odamız veznesi2.113,10 ₺
İlan bedeli (değişkendir )Odamız veznesi200,00 ₺
Dosya Örnekleri
Bagimsiz-Denetime-Tabi-sirketlerin-Belirlenmesine-Dair-Cumhurbaskani-Karari-19122022130249-0.pdf Bagimsiz-Denetime-Tabi-sirketlerin-Belirlenmesine-Dair-Cumhurbaskani-Karari-19122022130249-0.pdf (512,14 KB)
Genel kurulda seçilen Bağımsız denetçinin yerine Mahkemece Atama yapılana kadar geçiçi Bağımsız Denetçi seçilmesi.docx Genel kurulda seçilen Bağımsız denetçinin yerine Mahkemece Atama yapılana kadar geçiçi Bağımsız Denetçi seçilmesi.docx (11,63 KB)
bağımsız denetçi beyanı.docx bağımsız denetçi beyanı.docx (11,32 KB)
genel kurul kararı bağımsız denetçi seçilmesi hk.docx genel kurul kararı bağımsız denetçi seçilmesi hk.docx (18,21 KB)
vekaletname örneği.docx vekaletname örneği.docx (13,98 KB)
Bagimsiz denetim seçimi ve internet sitesi tescili hk karar.docx Bagimsiz denetim seçimi ve internet sitesi tescili hk karar.docx (18,55 KB)
Bağımsız denetçi fesih ihbarı ve denetçi seçimi.docx Bağımsız denetçi fesih ihbarı ve denetçi seçimi.docx (12,39 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 120 dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketler Ana Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik yapılması hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Sirket Temsil ilzam
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirketler Esas Sözleşme Değişikliği (sermaye arttırımı amaç konu değişikliği vs)(Bakanlık iznine tabi olmayan A.Ş.)
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Sirketlerin Ozellikleri
İşlem Süresi: 0 dakika
Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
ANONİM ŞİRKET Hamiline yazılı pay senedi Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim
İşlem Süresi: dakika
Anonim Şirket Genel Kurul
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsun Şubesinin Kapanışı
İşlem Süresi: 45 dakika
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasi ve Yeni Atama
İşlem Süresi: 60 dakika
ANONİM ŞİRKET TTK 198 'e göre BİLDİRİM
İşlem Süresi: dakika
Anonim Şirket pay devri bilgi notu /tek pay ve tek paydan çok pay sahibi olma ve tek pay sahibi değişikliği
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Sirket Tasfiyenin Kaldirilmasi
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Sirket Tasfiye Giris
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket Sermaye Azaltılması İşlemleri
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket Tasfiye Sonu
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket Adres Değişikliği
İşlem Süresi: 45 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu