Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 120 dakika


NOT:MERSİS'ten yapı değişikliği işleminde tür değişikliği başlatmalısınız.

ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ(Ticaret Sicili Müdürlüğü)

NOT:

-Mersisten yapı değişikliğinden tür değişikliği yapılarak yeni şirket sözleşmenizin girişini tamamlayıp  başvurunuzu onaya gönderilirken Mersis üzerinden Randevu oluşturulacak..

-MERSİS'te düzenlenen yeni Limited Şirket Sözleşmesi. (Sözleşmenin noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce huzurda imzalanıp onayı zorunlu olmayıp talep edilmesi halinde 4 adet onaylanabilecektir. ) Genel kurul kararı ekinde Noter tasdiki (4 adet)de yapılabilir.Bu durumda ortakların Müdürlüğümüze gelmelerine gerek olmayacaktır)

Kuruluş tasdiki zorunlu defterler(1-Yevmiye Defteri,2-Defteri Kebir,3-Envanter Defteri,4-Genel Kurul Toplantı Müzakere Defteri,5-Pay Defteri,6-Müdürler Kurulu Karar Defteri(zorunlu değil))

tarafımızdan hazırlanıp,tasdik edilip verilecektir. Ayrıca defter getirmenize gerek yoktur. E DEFTERE TABİ İSENİZ BU HUSUSTA DİLEKÇE EKİNDE  DEFTER BERATI FOTOKOPİSİNİ EKLEYİNİZ.

Geçerli tür değiştirmeler

MADDE 181-

(1) a) Bir sermaye şirketi;

1. Başka türde bir sermaye şirketine;

2. Bir kooperatife;

b) Bir kollektif şirket;

1. Bir sermaye şirketine;

2. Bir kooperatife;

3. Bir komandit şirkete;

c) Bir komandit şirket;

1. Bir sermaye şirketine;

2. Bir kooperatife;

3. Bir kollektif şirkete;

d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine,

dönüşebilir.

ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir anonim şirket, limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan limited şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmelerini imzalamalarına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

  • Tür değişikliği kayıtlı sermaye üzerinden yapılmalıdır.


Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

1-Dilekçe

2-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından  onaylanmış son bilançonun bulunduğu YMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. Bilanço tarihi 6 aydan eski olmamalıdır. ( Bir asıl bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

* Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir.

* Mali Müşavir faaliyet belgesi yeni tarihli (1 yıl geçerlidir)

3- Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren şirket yetkililerince imzalı Ticaret sicili müdürlüğüne hitaben BEYAN ekinde, beyan edilen mal ve hakların firmanıza ait olduğunu gösteren belge fotokopisi verilmelidir. Bildirilecek her merci için ayrı beyan hazırlanmalıdır.

4-Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;(Ekte Örneği mevcuttur)

*Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

*Limited şirketin sözleşmesini,

*Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip olacakları paylara ve tutarlarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.

5-Şirketin yönetim kurulu tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Tür değiştirme raporu  (md. 186) Ekte Örneği mevcuttur) Raporda;

*Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

*Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

*Limited şirketin sözleşmesine,

*Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,

*Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,

*Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin, tür değişikliği işleminin kabulüne ilişkin tüm ortaklarının katılımıyla yapılan, genel kurullarında; 

-TTK m.186/3 uyarınca; tüm ortakların onaylaması halinde Tür Değiştirme Raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir.

-Ancak şirketin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığına, yani küçük ve orta büyüklükteki işletme olduğuna dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu veya Yeminli -Mali Müşavir Raporu ile faaliyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

*Tür değiştirme planı,*Tür değiştirme raporu,*Son üç yılın finansal tabloları,*Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,*İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.*Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar.

Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Türk Ticaret Kanunu’nun 421.maddesinin 5-B bendi hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.

6- Tür değişikliğinin kabulüne ilişkin noter onaylı genel kurul toplantı kararı ve ekinde  ortaklarca imzalı Mersisten düzenlenmiş şirket sözleşmesi. Sözleşmenin noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce huzurda imzalanıp onayı zorunlu olmayıp talep edilmesi halinde onaylanabilecektir. ) Genel kurul kararı ekinde Noter tasdiki de yapılabilir.Bu durumda ortakların Müdürlüğümüze gelmelerine gerek olmayacaktır)

*Genel kurul kararında, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının ve Mersis'ten hazırlanan yeni türün şirket sözleşmesinin kabul edildiği, Şirketin Limited Şirket türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

7-) Bakanlık Temsilcisi Yazısı(tek ortaklı şirket ise gerek yoktur)

8-Hazirun Cetveli(tek ortaklı şirket ise gerek yoktur)

9-Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde ekli ŞUBE BİLGİ BEYANI imza edilerek evrak ekinde verilmesi,

Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Şirket sözleşmesi onay tasdik ücretiOdamız veznesi1.500,00 ₺
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli (sözleşmenizin uzunluğuna bağlı değişkendir)Odamız veznesi1.500,00 ₺
Ticari Defter kırtasiye ücreti(100 sayfaya kadar)Odamız veznesi700,00 ₺
Ticari Defter kırtasiye ücreti(200 sayfaya kadar)Odamız veznesi800,00 ₺
Ticari Defter kırtasiye ücreti(200 sayfa üzeri)Odamız veznesi900,00 ₺
Defter Tasdik ücretiOdamız veznesi700,00 ₺
Oda Kayıt ÜcretiODA VEZNESİ1.985,00 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORMU.doc TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORMU.doc (154 KB)
kuruluş dilekçe.doc kuruluş dilekçe.doc (31,5 KB)
ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKETE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ GENEL KURUL KARARI ÖRNEĞİ.docx ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKETE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ GENEL KURUL KARARI ÖRNEĞİ.docx (17,04 KB)
BEYAN ÖRNEĞİ TAPU ARAÇ MARKA PATENT VS.doc BEYAN ÖRNEĞİ TAPU ARAÇ MARKA PATENT VS.doc (37,5 KB)
Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx (19,06 KB)
TÜR DEĞİŞTİRME PLANI.docx TÜR DEĞİŞTİRME PLANI.docx (13,16 KB)
tür değiştirme raporu.doc tür değiştirme raporu.doc (33,5 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sermaye arttırımı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik edilmeleri hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Sirket Sube Kapanışı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu