Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Anonim Sirket Tasfiye Giris « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 60 dakika


NOT:TASFİYE SÜRECİ 06.11.2021 TARİHİ İTİBARİYLE 6 AY İKEN 3 AYA İNDİRİLMİŞTİR.(3 AYLIK SÜRE ,TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE 1'ER HAFTA ARAYLA 3 KEZ İLAN EDİLEN ALACAKLILARA ÇAĞRI İLAN DUYURUSUNUN 3.İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYACAKTIR.)

NOT:Şirketin tasfiyesi kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

Not:Şirketinize ait şubeler var ise tasfiye sonuna kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinde kapanış işlemleri yapılmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı)
  2. Genel kurul kararı  (Noter tasdikli 1 nüsha)
  3. Hazirun cetveli(TEK ORTAKLI İSE GEREK YOK) ilanlı genel kurul ise  (Gündem ,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ortaklara yapılan iadelli taahhütlü mektup fotokopileri (1 Nüsha))
  4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı(Bakanlık iznine tabi şirket ise)
  5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Yeni kimlik ise Müdürlüğümüzce Mersis'ten temin edilecektir) Eski kimlik belgesi ise Müdürlüğümüzce  veya Noterce düzenlenecektir,Şirketin yetkili YÖNETİM KURULU ÜYESİ tasfiye memuru atanacak ise imza beyannamesi düzenlenmesine gerek yoktur)(Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.)

Tasfiye işleminin tescilinden sonra tasfiye memurunca hazırlanan alacaklıları gösterir liste (ekteki tebliğ)

Resmi Gazetenin 20.03.2015 tarih 29301 sayılı SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’ile ilgili

Alacaklı listesi ve alacaklıya ödeme yapılması

MADDE 8 – (1) Tasfiye memurları, bu Tebliğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar ve pay bedelleri ile ilgili olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe verir. Müdürlük, listeyi şirketin sicil dosyası içerisinde muhafaza eder.

(2) Liste verildiği gün Müdürlüğün kurulu olduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasının internet sitesinde yayımlanır.

(3) Hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Müdürlüğe başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alırlar. Müdürlük, talepte bulunanın verilen listede adı geçen alacaklılar arasında bulunup bulunmadığını, talep sahibinin ibraz ettiği kimlik bilgileri ve sicil dosyasında yer alan diğer belgeler üzerinden yaptığı incelemeyle tespit eder. Ancak sicile tevdi edilen ve şirketin sicil dosyasında yer alan belgelerden, talepte bulunanın hak sahibi olduğu kesin olarak tespit edilemiyorsa, talepte bulunan tarafından ispat edilmedikçe Müdürlükçe belge verilmez. Müdürlük hak sahipliğini tevsik edici her türlü bilgi ve belgeyi gerektiğinde talepte bulunandan isteyebilir. Talep sahibinin adının verilen listede yer aldığının şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlükçe tespiti halinde ödeme yapılmasına ilişkin belge talepte bulunana verilir.

(4) Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Müdürlükten aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur. Vade bitiminden önce alacaklı tarafından para çekilmek istendiğinde, o aya ilişkin vade bozularak, alacak tutarı daha önceki aylarda işlemiş aylık faizlerle birlikte hak sahibine ödenir.

Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları  şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir

Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir,kararda adres değişikliği yazılmalı.

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

  1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından  imzalanmalı )
  2. Noter tasdikli Genel kurul kararı fotokopisi (1 nüsha)
  3. Hazirun cetveli (TEK ORTAKLI İSE GEREK YOK)
  4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı(Bakanlık iznine tabi ise)
  5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet)

B) Tasfiye
I - Tasfiye memurları
1. Atama
MADDE 536- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde,
tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden
olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan
ücrete hak kazanırlar.
(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim
kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
(3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.
(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin
Türkiye’de bulunması şarttır.

2. Görevden alma
MADDE 537- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi
yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine
yenileri atanabilir.
(2) Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de tasfiyeye memur
kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme
kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar.
(3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve hiçbirinin Türkiye’de
yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
ODA AİDATLARI ÖDENECEKOdamız Veznesi0,00 ₺
Harç bedeli değişiklikOdamız veznesi5.022,60 ₺
Harç bedeli temsil(1 yetkili)Odamız veznesi5.022,60 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız veznesi523,30 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşık 3 lü ilanOdamız veznesi1.315,00 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşıkOdamız veznesi665,00 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
TASFİYEYE GİRİŞ A.Ş. İLANLI GENEL KURUL.doc TASFİYEYE GİRİŞ A.Ş. İLANLI GENEL KURUL.doc (34 KB)
DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc (25 KB)
tasfiye alacaklılara çağrı ilanı.docx tasfiye alacaklılara çağrı ilanı.docx (17,86 KB)
ANAONİM ŞİRKET TASFİYE GENEL KURUL KARARI ÖRNEĞİ.doc ANAONİM ŞİRKET TASFİYE GENEL KURUL KARARI ÖRNEĞİ.doc (34,5 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Anonim Şirket Tasfiye Sonu
İşlem Süresi: 60 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik yapılması hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket pay devri bilgi notu /tek pay ve tek paydan çok pay sahibi olma ve tek pay sahibi değişikliği
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Sirketlerin Ozellikleri
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket Sermaye Azaltılması İşlemleri
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirketler Esas Sözleşme Değişikliği (sermaye arttırımı amaç konu değişikliği vs)(Bakanlık iznine tabi olmayan A.Ş.)
İşlem Süresi: 60 dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsun Şubesinin Kapanışı
İşlem Süresi: 45 dakika
ANONİM ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET Hamiline yazılı pay senedi Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim
İşlem Süresi: dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: dakika
Anonim Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Adres Değişikliği
İşlem Süresi: 45 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Sirket Temsil ilzam
İşlem Süresi: 60 dakika
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TTK 198 'e göre BİLDİRİM
İşlem Süresi: dakika
Anonim Şirket Genel Kurul
İşlem Süresi: 60 dakika
Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasi ve Yeni Atama
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Sirket Tasfiyenin Kaldirilmasi
İşlem Süresi: 60 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketler Ana Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu