Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı « Geri
 4 Ocak, 2014

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü konu hakkında İçişleri Bakanlığından görüş talebinde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında, bu husus hakkında ekte sunulan 17.09.2007 tarihli ve 2007/87 sayılı bir genelgenin 81 ilin valiliklerine gönderilmiştir

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen yazıda;

"Bazı odalarımızdan alınan yazılarda; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun "Muaflıklar" başlıklı 93 üncü maddesine rağmen, bazı belediyeler tarafından kooperatiflerden emlak vergisi bedeli tahakkuk ve tahsil edildiği belirtilmiş olup, bu hususta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulmuştur. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü konu hakkında İçişleri Bakanlığından görüş talebinde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında, bu husus hakkında ekte sunulan 17.09.2007 tarihli ve 2007/87 sayılı bir genelgenin 81 ilin valiliklerine gönderildiği ve genelgenin belediyelere hatırlatılarak muafiyetlerin söz konusu genelge ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Anılan genelge ilgili üyelerimize duyurulmak üzere ekte sunulmaktadır."

EK: 1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yazısı

 2- İçişleri Bakanlığı Genelgesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                                                                                                                    05.12.2013

Sayı : 73357575- 3409

Konu : Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

 

İlgi : a) 01/10/2013 tarih ve 20432 sayılı yazınız,

b) 19/11/2013 tarih ve 3274 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazınızda kooperatiflerin belirli şartları sağlamaları durumunda kendi hizmet binalarının daimi olarak bina vergisinden muaf tutulacağının Emlak Vergisi Kanununda hükme bağlanmış olmasına rağmen, bazı belediyelerin uygulamalarında kooperatiflere hizmet binalarından dolayı emlak vergisi bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edildiğinden bahisle bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b) yazımızla kooperatiflerin karşılaştıkları bu sorunun incelenerek çözüme kavuşturulması ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususlarını içeren bir yazının İçişleri Bakanlığına gönderildiği tarafınıza bildirilmiştir. Bu defa; anılan Bakanlığın konuya ilişkin 81 ilin Valiliğine ve Bakanlığımıza muhatap yazısı ilişikte gönderilmektedir.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

  25.11.2013

Sayı : 30546965-000-31420

Konu : Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muafiyeti

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

İlgi : a) 17/09/2007 tarihli ve 2007/87 sayılı genelgemiz.

  b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13.11.2013 tarihli ve 3210 sayılı yazısı.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alman ilgi (b) yazıda özetle, kooperatiflerin emlak vergisinden muaf olan taşınmazlarıyla ilgili olarak bazı belediyelerce emlak vergisi alınmaya devam ettiği belirtilmektedir.

Kooperatiflerin hangi taşınmazlarından emlak vergisi alınacağı, hangilerinden alınmayacağı hususu ilgi (a) genelgemizle duyurulmuştu.

Konunun iliniz dahilindeki belediyelere tekrar hatırlatılarak, muafiyetlerin genelgemiz ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanmasının sağlanması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :BOOMAH0740001/

Konu : Emlak vergisi

                                                                             …………………VALİLİĞİ'NE

 Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, hizmet binaları dışındaki diğer binalarından da (lojman, gazino, lokanta, sinema gibi) emlak vergisinin alınıp alınmayacağı konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ve 14 üncü maddelerinde bina ve arazi vergileri ile ilgili daimi muafiyetler, 5 ve 15 inci maddelerinde de geçici muafiyetler düzenlenmiş; Kanunun 22 nci maddesinde ise, bina ve arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu Kanuna eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde, kiraya verilmemek şartıyla; tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binalarının daimi olarak bina vergisinden muaf olduğu hükmüne bağlanmıştır.

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun ‘Muafiyetler’ başlıklı 19 uncu maddesinin (b) fıkrasında, bu Kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez birliklerinin, sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarının tahsili gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz mallan ve bunların 15 inci madde hükmüne göre sahiplerine geri verilmesi işleminin, bütün vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde bina ve arazi vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanuna eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde, bina ve arazi vergilerinde muaflık ve istisna hükümlerinin Emlak Vergisi Kanununa eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle mümkün olabileceği ve bu Kanunda da söz konusu istisnanın tarım kredi kooperatifleri için kiraya verilmemek şartıyla kendi hizmet binaları ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, tarım kredi kooperatiflerinin kendi hizmet binaları dışındaki taşınmazlarının emlak vergisinden muaf tutulmasına yasal olarak imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerinize, konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurularak söz konulu genelge hükümlerine göre hareket edilmesinin sağlanmasını rica ederim.

 Bilgilerinize sunarız

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Güney Kore Fuarları Hakkında İl Tanıtım Toplantıları
24 Şubat, 2020
TOBB'dan Odamıza ulaşan bilgilendirmede, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, 19-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ''Seoul Food and Hotel'' fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti tarafından, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde ''Import Goods Fair-İthal Ürünleri'' fuarının Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.
Ekmeklik buğday alımı ihalesi
12 Şubat, 2020
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü’nden Odamıza gelen bir yazıda, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla ekmeklik buğday karşılığı 10 bin ton çuvallı un temin ihalesi yapılacağı bildirilmektedir. Yazıda devamla, ihalenin 19.02.2020 tarihinde saat 10.30’da Genel Müdürlükte yapılacağı belirtilmiştir. İhaleyle ilgili detaylar ekte belirtilmiştir
Konu Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıkları Hk.
11 Şubat, 2020
TCDD Taşımacılık A. Ş. 'den Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıklarına ilişkin olarak alınan yazıda, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde yer alan ve küresel ölçekte üyeleri bulunan hükümetler arası bir örgüt konumundaki Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) tarafından 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Leipzig şehrinde "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ulaştırma İnovasyonları" temalı bir Zirve düzenleneceği bildirilmiştir. Ulaştırma Bakanının da davet edildiği belirtilen ve taslak programı ekte sunulan Zirveye çok sayıda özel sektör temsilcisinin de katılması beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, İTF yapılanmasında üye ülkelerin özel sektör temsilcilerinin yer aldığı ve üye listesi ve faaliyet alanları ekte sunulan bir Kurumsal Ortaklık Kurulunun bulunduğu ifade edilmektedir. Üyelik için firmalardan üç yıllık taahhüt ve Kurumsal Ortaklık Kurulu tarafından başlatılan farklı projeleri finanse etmek üzere üyelik ücreti alınmakta ve firma temsilcilerinin iyi derecede İngilizce bilmeleri istenmektedir. Söz konusu Zirvede ve/veya Kurumsal Ortaklık Kurulunda yer almak isteyen firmaların iletişim bilgilerini Birliğimize iletilmek üzere Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederiz. Taslak Program ektedir.
Gürcistan Petrol ve Gaz Kaynakları Kullanım İhalesi
7 Şubat, 2020
TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından, Gürcistan petrol ve doğalgaz kaynakları kullanım lisansı için uluslararası bir ihale açılacağı bildirilmektedir. 20 Nisan 2020 tarihinde başlayacak söz konusu ihaleye ilişkin detayların yer aldığı not ekte iletilmektedir.
Peru'da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu
7 Şubat, 2020
TOBB'dan Odamıza gelen bilgilendirmede, Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Odası tarafından 26-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Lima'da, başta altın, gümüş ve bakır jeolojisi olmak üzere doğal kaynakların potansiyeliyle ilgili farkındalığı arttırmayı, bölgedeki yeni yatırım ve iş olanaklarını teşvik etmeyi ve uzmanlar ve danışmanların pazarın gelişimi konusundaki bilgi ve etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefleyen "XIV. Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu düzenleneceği bildirilmiştir.​ Söz konusu sempozyuma ilişkin detaylı bilgilere ve taslak programa, TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu