Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Belge Hizmetleri
Sanayi Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
İç Ticaret Müdürlüğü
Oda Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü Belge Hizmetleri

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS), Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar ve/veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve ilgili gümrük idareleri tarafından vize edilmesini sağlayan bir uygulamadır.

 

MEDOS ile ilgili detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz https://medos.tobb.org.tr/

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?

A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin Türkiye ve Topluluk Gümrük Bölgelerini oluşturan iki parçası arasında doğrudan nakledilen serbest dolaşımda bulunan işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir. Türkiye ve Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı firmalarımız veya ihracatçı firmalarımızın gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi gümrük müşavirleri tarafından düzenlenip yetkili kuruluşlarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen bir belgedir. Bu belge ile, ihracatçı ülke ithalatçı ülke nezdinde gümrük vergisi muafiyeti sağlamaktadır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü ülkeler üzerinden geçici depolama ve aktarma işlemine konu olan eşya, transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olması ve boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemden ya da ürünleri iyi koşullarda saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olması ve Türkiye veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi düzenlenmesi halinde   doğrudan nakledilmiş sayılır.

Serbest dolaşımdaki eşya, tümüyle Türkiye veya Topluluk’ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmayan eşya olarak tanımlanır.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle A.TR belgesi satın alınır. A.TR Dolaşım Belgesi, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurulduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye' de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler (fatura, taahhütname ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. teşvik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce ATR Dolaşım Belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir?

Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkelere ihraç edilen eşya ile Avrupa Topluluğuna ihraç edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin tercihli rejimden faydalanmasını sağlamak üzere; muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren belgedir. Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerince vize işlemi yapılmaktadır.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle EUR.1 Dolaşım Sertifikası satın alınır. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurulduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgeler (fatura, taahhütname ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

 

EUR-MED Dolaşım Sertifikası Nedir?

Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi; AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle EUR-MED Dolaşım Sertifikası satın alınır. EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ihraç konusu eşyanın bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak Medos üzerinden doldurulduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgeler (fatura ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. tevsik edici belgeler) eklenmek suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Nedir?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’nin sağladığı tek taraflı tavizli rejimden yararlanmak üzere, Gelişme Yolundaki Ülkeler veya En Az Gelişmiş Ülkelerden taviz tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) düzenlenmektedir.

İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle FORM A belgesi satın alınır. Form A belgesi arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak Medos üzerinden doldurulup eşyanın beyan edildiği gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce Form A belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

Menşe Şahadetnamesi Nedir?

Eşyanın tercihli olmayan menşe kurallarına göre menşe statüsünü kanıtlayan bir belgedir. İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle Menşe Şahadetnamesi belgesi satın alınır. İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri Menşe Şahadetnamesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın ilgili ülke menşeili olduğunu gösterir tevsik edici belgeleri(fatura ve gerekli görülürse diğer tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce Menşe Şahadetnamesi belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle İran Menşe İspat Belgesi satın alınır. İlgili belge arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak Medos üzerinden doldurulup tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce İran Menşe İspat belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Devleti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya Devleti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle Malezya Menşe İspat Belgesi satın alınır. İlgili belge arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak Medos üzerinden doldurulup tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce Malezya Menşe İspat belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır

D-8 Menşe İspat Belgesi ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” kapsamında D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette kullanılan menşe ispat belgesidir.

İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle D8 Menşe İspat Belgesi satın alınır. İlgili belge arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak Medos üzerinden doldurulup tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce D8 Menşe İspat belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (19.03.2021 t. 31428 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürülüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle Azerbaycan Menşe İspat Belgesi satın alınır. İlgili belge arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak Medos üzerinden doldurulup tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay için Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi olan Medos üzerinden online olarak gönderilir. Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü’nce Azerbaycan Menşe İspat belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek Medos üzerinden onay işlemi yapılır.

Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu