Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Belge Hizmetleri
Sanayi Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
İç Ticaret Müdürlüğü
Oda Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Müdürlüğü
İç Ticaret Müdürlüğü Belge Hizmetleri

Odalar, çalışma alanlarına münhasır olmak üzere gerekli gördükleri veya ilgililerin talep ettikleri maddelerin fire, zayiat ve
randıman oranlarını tespit eder.

Fire, zayiat ve randıman oranları ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek eksper
heyetinin raporu üzerine yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.

Odalar, şubeleri aracılığıyla da gerekli gördükleri veya ilgililerin talep ettikleri maddelerin fire, zayiat ve randıman oranlarını tespit edebilir.

Tır Karnesi Nedir?

TIR Karnesi uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir.

Eşya, TIR Karnesi himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir prosedür altında taşınır ve bu prosedüre TIR Sözleşmesi kapsamında "TIR taşıması" denir.

Her bir TIR Karnesinin farklı bir referans numarası vardır. İhtiva ettiği sayfa sayısına göre 6 ve 14 yaprak olmak üzere çeşitlere ayrılmıştır. Karne sayfa sayıları, hareket, varış ve transit olarak geçilecek ülke ve/veya gümrük idaresi sayıları göz önüne alınarak, farklı basılmıştır. Bunun için, TIR karnesi açılırken, karneye işlem yapacak olan hareket, transit ve varış gümrük idareleri sayısı hesaba katılmalıdır. Örneğin 6 yapraklı bir TIR Karnesi 6 gümrük idaresi arasında kullanılabilir.

TIR Karnesi tek bir TIR taşıması için düzenlenir. Eşya hareket, transit ve varış gümrüklerine TIR Karnesi ile beraber sunulur. TIR Karnesi usulüne uygun olarak ilgili gümrük idaresine onaylatılır. Bu işlemden sonra TIR Karnesi kefil kuruluşa iletilmek üzere, TIR işlemlerinin yürütüldüğü Oda'ya iade edilir.

TIR Karneleri Birliğimiz adına TIR işlemlerini yürütmekle görevlendirilen Odalarımız tarafından dağıtılır. Karne hamilleri TIR işlemlerini yalnızca bu odalardan tercih edeceği birisi ile yürütür.

Tır Karnesi Nasıl Doldurulur?

TIR Sistemi

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Kayıp TIR Karnesi ücretiOdamız hesabına veya Oda veznesine120,00 ₺120,00 ₺
TIR Karnesi suret onayıOdamız hesabına veya Oda veznesine20,00 ₺20,00 ₺

Sayısal Takograf Nedir?

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır. 

Takograf cihazı; 

 • Araç kullanım sürelerini denetler.
 • Araç hızını denetler.
 • Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
 • Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.
 • Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir. 

  Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 

  Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. 

  Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir. 
   
 • Aracın kat ettiği mesafe
 • Aracın hızı
 • Sürüş zamanı
 • Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri
 • Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri 

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.

Sayısal Takograf Başvurusu >>>
Sayısal Takograf Başvuru Durumu Sorgula >>>

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Sayısal Takograf Kartları Ön Başvuru Hizmet ÜcretiOdamız hesabına veya Oda veznesine20,00 ₺20,00 ₺

 

GEREKLİ EVRAKLAR

İş makinesinin tescil edilmesi için;

a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.

b) İş makinesi sahiplik belgesi;
     1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
     2) İkinci el araçlar için noter satış senedi.
     3) Veraset ilamı.
     4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
İş Makinası Tescil BedeliOdamız hesabına veya Oda veznesine1.268,00 ₺1.268,00 ₺
İş Makinası İlişik Kesme İşlem BedeliOdamız hesabına veya Oda veznesine360,00 ₺360,00 ₺
İş Makinası RehinOdamız hesabına veya Oda veznesine360,00 ₺360,00 ₺

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Ekspertiz konusu ile ilgili belge ve bilgiler
 3. Tarifesine göre Oda ve Eksper ücretleri
 4. DİİB Kapatma Ekspertiz Raporu için taahhütname

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Eksper Ücreti (Her Eksper için)Odamız hesabına veya Oda veznesine170,00 ₺170,00 ₺
Ekspertiz Raporu Oda ÜcretiOdamız hesabına veya Oda veznesine1.000,00 ₺1.000,00 ₺

Gerekli Formlar

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Resmi kurum yazısı
 2. Komisyon raporu konusu ile ilgili belge ve bilgiler
 3. Satışa (alışa, kamulaştırmaya vb.) esas tahmini fiyatların belirlenebilmesi için, söz konusu taşınmaz mala ait, imar durumu, tam adresi, harita, plan, kroki, toplam yüzölçümü, hisse oranları, mevcut kullanım durumu gibi özelliklerinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda İşlem Ücreti (Gayrimenkul Başına)Odamız hesabına veya Oda veznesine550,00 ₺550,00 ₺

Faturaların rayice uygunluğunun onayı; faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek
suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak, özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.

Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.

Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılamaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.

 1. Dilekçe
 2. Fiili Üretim Taahhütname
 3. Fiili Üretim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 4. Tarifesine Göre Oda ve Eksper Ücretleri

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Eksper Ücreti (Her Eksper için)Odamız hesabına veya Oda veznesine170,00 ₺170,00 ₺
Oda Onay ÜcretiOdamız hesabına veya Oda veznesine1.000,00 ₺1.000,00 ₺

Gerekli Formlar

Tahsise tabi ürünlerin, belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

Örneğin;

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükmü uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ibraz edilmek üzere düzenlenen ve temin edilecek olan ürüne ait talep edilen döneme ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren raporlar.


Özel Tüketim Kanunu gereğince vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik mahsup işlemlerinde kullanılmak üzere, talep edilen döneme ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren raporlar.

Müracaatında İstenen belgeler:

1-Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
2-Fiili Tüketim Belgesi (Yeminli Mali Müşavir onaylı)
3-Onaylayan Yeminli Mali Müşavire ait faaliyet belgesi fotokopisi.

İlgili Mevzuat

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Eksper Ücreti (Her Eksper için)Odamız hesabına veya Oda veznesine170,00 ₺170,00 ₺
Oda Onay ÜcretiOdamız hesabına veya Oda veznesine1.000,00 ₺1.000,00 ₺

Gerekli Formlar

Fiyat Tarifeleri

Oda üyeleri tarafından üretilen ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifeleri, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan hazırlanır.

Tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, Oda Yönetim Kurulu ilgili Meslek Komitesinin görüşünü alır. Tarifelerin hazırlanması aşamasında, gerek görülmesi halinde uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine de başvurulur. Yönetim Kurulu, Odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içerisinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içerisinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır. Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer. Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde Belediye ve Mülki İdare Amirliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bildirilir.

Belediyeler ve mülki idare amiri, Odaca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda Odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz eder. Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde karara bağlayarak onaylar veya reddeder. Tarifenin reddi halinde, Oda, ya komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının Odaya yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesin karar olur. Komisyonun ret kararı vermesi halinde varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır, yoksa tarifelerin uygulanması durdurulur.

5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (ı) bendine istinaden çıkarılan “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre düzenlenen tarifeler, mal ve hizmet üreten üyelere ücret karşılığı verilir.

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Belge Satın alma yetki belgesi (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 2. Firma İmza Sirküleri fotokopisi veya Vekâletname ve İmza Beyannamesi
 3. Kimlik Belgesi fotokopisi
 4. Belge Satış ve Onay Ücreti Ödeme Makbuzu
 5. Belge Onay başvurusu (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 6. Usulüne Göre tanzim edilmiş, kaşe imza tatbiki yapılmış IPA Türk Malı Belgesi
 7. Belge Muhteviyatı eşyaya ilişkin satış faturası sureti
 8. Taahhütname (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 9. Kapasite Raporu Sureti (Aslı gibidir onaylı)(Geçerlilik tarihi sona ermemiş)
 10. Sözleşme Örneği
 11. Eşyanın Türk Menşeli olduğunu ispat eden diğer bilgi ve belgeler
 12. IPA Türk Malı Belgesi Yüklenici firma tarafından satın alınacak, onaylatılacak ve sözleşme makamına teslim edilecektir.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda Onay Ücreti (Adet başına)Odamız hesabına veya Oda veznesine245,00 ₺245,00 ₺
Türk Malı Belgesi Belge BedeliOdamız hesabına veya Oda veznesine5,00 ₺5,00 ₺

Gerekli Formlar

Coğrafi İşaret Nedir?

- Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. 

 

Coğrafi işaret 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir.


Menşe adı
Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı olarak tescil edilen coğrafi işaretlerin kaynaklandıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir. 
 

Mahreç işareti 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir.

Gerekli Formlar

Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu