Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Şahıs Firmaları
Komandit Şirketler
Kooperatifler
İktisadi İşletmeler
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
ŞİRKET BİRLEŞMELERİ « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 0 dakika


BİRLEŞME:

Müdürler /Yönetim Kurulu birleşme işlemi ile ilgili karar alacak,(*)

 

Bu karar doğrultusunda Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço)Hazırlanacak.

 

Hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) ,ortakların incelenmesine sunulmak üzere Genel Kurulun onayına sunulmasından  30 gün öncesi için karar alınacak,  ekteki ilan yapılacak,

 

Karar:,

 Şirketimizin Yönetim / Müdürler Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan -…(*)...… /……. /………..… tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince … / … /…….. tarihinden itibaren…………………………………..…………………………………………….. adresinde ve şirket merkezimiz ile şubelerimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunmasına karar verilmiştir.

……………………………………. Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:  …………………….

Ticaret Unvanı:  ………………………………………………………………………….

Ticari Adresi:  ………………………………………………………………………………………………

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim / Müdürler Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan …...… /……. /………..… tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince … / … /…….. tarihinden itibaren…………………………………..…………………………………………….. adresinde ve şirket merkezimiz ile şubelerimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkilisi / Yetkilileri

Adı Soyadı

Kaşe – İmza

Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken önemli notlarla ilgili olan bu bölümleri siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız)

MADDE 149-(1)Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde;

a)Birleşme sözleşmesini,

b)Birleşme raporunu,

c)(Mülga:26/6/2012-6335/42md.)

d)Son üç  yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını, ortakların,intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır.

(2)Ortaklar ile birinci fıkrada sayılan kişiler,aynı fıkrada anılan belgelerin suretlerinin ve varsa basılı şekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler.Bunlar için,herhangi bir bedel veya  gider karşılığı istenilemez.

(3)Birleşmeyekatılanşirketlerdenherbiri,TürkiyeTicaretSiciliGazetesindeyayımlananveinternetsitelerinedekonulanilanda,incelemeyapma hakkına işaret eder.

(4)Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş günü önce,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de internet sitelerinde ilan eder.

(5)Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilirler.

.* Bu ilan ile ilgili karar tarihinden 30 gün sonra genel kurul/karar alınacak,.

Tescil için gerekli belgeler;

1. Genel kuruldan 30 gün önce devrolunan/devralan şirketin YUKARIDAKİ örneğe uygun olarak verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı sicil gazetesi fotokopisi,

2. Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri (2 nüsha),

3. Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 nüsha),

4. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, devralan ve devrolunan şirket için bu izin veya uygun görüş yazısı,

5. Devralan şirketin birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler,

6. Devralan şirket bakımından; Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde yeni şirketin kuruluş belgeleri,

7. Devralan/Devrolunan şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, şirket özvarlığının tespitinin veşayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu; alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği raporun ibraz edilmemesi halinde ise, söz konusu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim organı beyanının verilmesi gerekmektedir.

Raporda;

  • Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerinin karşılıksız kalmadığı, birleşme işleminin şirketlerin alacaklılarının haklarını koruduğu,
  • Devrolunan şirketin tasfiye halinde olması halinde, mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmadığı, birleşme işleminin şirket alacaklılarının haklarını koruduğu ve devir alan şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı,
  • Devrolunan şirketin sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolmuş veya borca batıklık durumunda olması halinde, devir alan şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu hususlarının yer alması gerekmektedir.

8. Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan;

Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan.

9. Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğe uygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin, 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlan ması zorunludur.

10.Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrıya da birlikte hazırlanan birleşme raporunun, şirketlerin kayıtlı bulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir.

Birleşme sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1)Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkez adresini,

2) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,

3) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,

4) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,

5) Birleşmeye iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,

6) Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

7) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,

8) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

9) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

10) Birleşme sözleşmesinin tarihi.

DEVROLAN ŞİRKET

……………………………………. (Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: …………………….

 Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Ticari Adresi: ………………………………………………………………………………………………

Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin devrolan olarak, bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce ……/……/……… tarihinde tescil edilmiştir. 

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı …/…/…… tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde …………………………………..………… …………………..…………………………………………….. adresine müracaatla devralan şirketten alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.

Devralan Şirket Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: ……………………..

Ticaret Sicili Numarası:………………………….

Ticaret Unvanı:……………………………………………………………………………………

Adı – Soyadı

    Şirket Yetkilisi/Yetkilileri   Kaşe – İmza

Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız)

MADDE 157- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına alır.

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/12 md.) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.

(3) (Mülga: 26/6/2012-6335/12 md.)

(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

DEVROLAN ŞİRKET için karar örneği

Şirketimiz devrolan olarak,………………………………………………………………………………….şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, Ortaklar  Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, (Birleşme Raporuna ortaklarca gerek olmadığı kabul edilmiş), Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) ………/201. tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Birleşme işlemleri tamamlandığından,

-Birleşme Sözleşmemizin ,

-Finansal Tabloları ve Yıllık Faaliyet Raporlarının  Genel Kurulun onayına sunulmasına,

-birleşme ile ilgili TTK hükümleri gereği alacaklılara ilanen duyurularının yapılmasına, Birleşme işlemleri tamamlanarak şirketimizin infisah etmesinden dolayı kaydımızın silinmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

DEVRALAN ŞİRKET için karar örneği

Şirketimiz devralan olarak,………………………………………………………………………………….şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, Ortaklar  Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, (Birleşme Raporuna ortaklarca gerek olmadığı kabul edilmiş), Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) ………/2013 tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Birleşme işlemleri tamamlandığından,

-Birleşme Sözleşmemizin ,

-Finansal Tabloları ve Yıllık Faaliyet Raporlarının  Genel Kurulun onayına sunulmasına,

-Birleşme itibariyle Şirket sermayemizin …………..……………….TL den …………………………………TL ye çıkarılmasına,birleşme ile ilgili TTK hükümleri gereği alacaklılara ilanen duyurularının yapılmasına ,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

DEVRALAN ŞİRKET İÇİN İLAN METNİ

……………………………………. (Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: …………………….

 Ticaret Unvanı

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Ticari Adresi: ………………………………………………………………………………………………

Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin devralan olarak, bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce ……/……/……… tarihinde tescil edilmiştir. 

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı …/…/…… tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde …………………………………..………… …………………..…………………………………………….. adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.

Devrolan Şirket/lerin Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: ……………………..

Ticaret Sicili Numarası:………………………….

Ticaret Unvanı:……………………………………………………………………………………

Adı – Soyadı

    Şirket Yetkilisi/Yetkilileri   Kaşe – İmza

Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız)

MADDE 157- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına alır.

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/12 md.) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.

(3) (Mülga: 26/6/2012-6335/12 md.)

(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Birleşme sözleşmesinde yer alması gereken hususlar;

1)Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası, vergi numarası, şirket türlerini, merkez adresi; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkez adresini,

2) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,

3) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,

4) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,

5) Birleşmeye iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,

6) Gereğinde Kanunun 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,

7) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,

8) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

9) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimleri,

10) Birleşme sözleşmesinin tarihi.

 

 

Birleşme raporunda yer alması gereken hususlar;

1) Birleşmenin amacı ve sonuçları,

2) Birleşme sözleşmesi,

3)Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,

4) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,

5) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,

6) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,

7)Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,

8) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,

9) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,

10) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,

11) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar.

12) Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan;

Şayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan.

İşlem Ücretleri
Kayıtlı Ücret Bilgisi Yok
Dosya Örnekleri
birleşme karar örnekleri.docx birleşme karar örnekleri.docx (16,23 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Anonim Şirket Sermaye Azaltılması İşlemleri
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Sirket Tasfiyenin Kaldirilmasi
İşlem Süresi: 60 dakika
SAMSUN DIŞINDA ŞUBE AÇILIŞI İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketler Ana Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket tek pay sahibi olma karar örneği
İşlem Süresi: 0 dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsun Şubesinin Kapanışı
İşlem Süresi: 45 dakika
Anonim Şirket Tasfiye Sonu
İşlem Süresi: 60 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasi ve Yeni Atama
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Sirketlerin Ozellikleri
İşlem Süresi: 0 dakika
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Sirket Temsil ilzam
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Adres Değişikliği
İşlem Süresi: 45 dakika
Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketler Ana Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Sirket Tasfiye Giris
İşlem Süresi: 60 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsun Şubesinin Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Genel Kurul
İşlem Süresi: 60 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
Adres : Hançerli Mah. Abbasağa Geçidi No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği UMEM BECERİ'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Toplam 2 (iki) adet Duyuru Bulunmaktadır. 2
KAPAT X